Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

4319 5330 700
Reposted fromjeremylawson jeremylawson
6133 e8ea 700
Reposted fromqueentifa queentifa
Nie ma 'na zawsze' .
Każdego dnia jest 'na dziś'. 
5948 396d 700
Reposted frombochinohito bochinohito
Reposted fromdesigner designer

June 28 2015

6893 4d52
Reposted fromamatore amatore viamaking-love making-love
0069 daa0
"Nie wiem dlaczego ludzie mówią, ze cuda się nie zdarzają, przecież Ty się zdarzyłeś."

- Piotr Adamczyk
9159 3aca
Reposted fromtaSowa taSowa viaelentarie elentarie
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viaiwannabeyour iwannabeyour

October 14 2014

Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, co prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted byhiiriimperiumromanumcheshirecat199
5561 3b21

Możesz spotkać ludzi 
lepszych ode mnie,
dużo ładniejszych, niż ja, 
ale jest jedna rzecz, 
którą chcę Ci powiedzieć. 
Zawsze będę dla Ciebie,
kiedy oni Cię zostawią. 
8647 a36a
Reposted fromxopolly xopolly viamefir mefir
Szepnij mi w sercu, powiedz, że jesteś.
— Jonathan Carrol
Reposted fromsubiektywne subiektywne viamefir mefir
Są tacy ludzie, do których od razu człowiek się przyzwyczaja, z których odejściem nie jesteśmy w stanie się pogodzić.
Reposted fromborn2die born2die viamefir mefir

August 16 2014

Cza­sami trze­ba usiąść obok i czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jej dłoni, wte­dy na­wet łzy będą sma­kować jak szczęście.
— Wacław Buryła
Reposted bymetylwiologen metylwiologen

August 03 2014

Znajdź mnie szybko. Zanim znajdzie mnie kto inny.
— Haruki Murakami
Reposted bylillaamyydorotkaaanoirchocotteJessicaadraguonebreathflasshbacksmojahistoriaaincompletaradykalnaAnulaaainsuffferableartoflonelinesswidzezepaniodbijagreensatraversiamoprecelkasgrialux3sundaymarfmarf
Śmieszne, jak mało czasami się widzi i rozumie, choć człowiek myśli, że wie już wszystko.
— Stephen King "Gra Geralda"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl